Om te komen tot een competitieve en klimaatneutrale industrie in 2050, wordt er door de SDR-partners nauw samengewerkt binnen innovatieve verduurzamingprogramma’s:

Het ambitieuze Hydrogen Delta Programma heeft tot doel de industrie te verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren middels koolstofarme waterstof investeringen. Daarbij heeft het programma de aspiratie de regio te positioneren als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa.

Het Spark Delta Programma reduceert CO2-emissies door elektrificatie én optimalisatie van productieprocessen via innovatieve technologieën. Het vervangen van fossiele brandstoffen door elektriciteit van emissievrije bronnen heeft een enorme impact op het elektriciteitsnet.

Spark Delta zet in op een robuust, kosteneffectief elektriciteitsnet dat de explosieve stijging van vraag en aanbod kan transporteren.

Belangrijke subprojecten binnen Spark Delta zijn gericht op aanlanding van wind op zee, een 380 kV-verbinding in Zeeuws-Vlaanderen en een extra 380 kV-station in Borssele.

Het Heat Delta programma maakt vraag en aanbod van industriële restwarmte inzichtelijk, door dit te vertalen naar concrete en uitvoerbare projecten. De focus is tweeledig: restwarmte uit de procesindustrie naar de gebouwde omgeving en restwarmtekoppelingen ‘industry to industry’.

Bovendien helpt Smart Delta Resources via dit programma bedrijven in de foodsector aan geschikte technologieën voor decarbonisatie van Hoge Temperatuur warmte. (HT-warmte).

Het Carbon Connect Delta Programma heeft de ambitie om in 2030 3,9 Mton CO2 af te vangen, te transporteren en op te slaan door middel van Carbon Capture and Storage (CCS). De toepassing van CCS is ook binnen het transitiepad waterstof van cruciaal belang. Ontwikkeling van het CCS-systeem is een essentiële stap op weg naar een CO2-neutrale en circulaire industrie in regio.

"Waterstof is van cruciaal belang voor het verduurzamen van de industriële bedrijven in de regio en biedt bovendien grote kansen op het gebied van mobiliteit en in de gebouwde omgeving."
Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Ondernemersverhalen

Bekijk hier succesvolle business cases van Smart Delta Resources

Verduurzamen

SeaH2Land: Duurzame waterstof voor de industrie

Ørsted en de grote industriële bedrijven in het North Sea Port cluster hebben de gezamenlijke ambitie om met een 1 GW elektrolyser voor duurzame waterstofproductie de CO2-uitstoot in het Nederlands-Vlaamse industriële cluster fors te verminderen.

Verduurzamen

Uitwisseling restwarmte Lamb Weston/Meijer en Wiskerke Onions

Lamb Weston / Meijer en Wiskerke Onions wisselen restwarmte uit en besparen hiermee jaarlijks 600.000 – 800.000mᶟ aan aardgas en ca. 1 Kton CO2.

Chemie - Onderhoud fabriek
Verduurzamen

Waterstofuitwisseling tussen Dow Benelux en Yara Sluiskil

In de diverse naftakrakers van DOW komt waterstof vrij en deze heeft Dow niet allemaal nodig. Yara Sluiskil kan deze waterstof als grondstof in hun productieprocessen goed gebruiken. Deze waterstof wordt sinds 2018 succesvol uitgewisseld en levert veel energie- en CO2-besparing op.

Verduurzamen

Productie groene ammoniak door Ørsted en Yara

Ørsted en Yara bundelen hun krachten bij de ontwikkeling van een baanbrekend project om groene ammoniak te produceren. Hierbij wordt fossiele waterstof vervangen door hernieuwbare waterstof.