do, 26-09-2019, 13:23
Nieuwsbericht

Nieuw Kapitaalfonds voor de Zeeuwse Verblijfsrecreatie

Afgelopen winter heeft bureau KplusV in opdracht van Provincie Zeeland een onderzoek uitgevoerd naar de kapitaalbehoefte onder verblijfsrecreatie-ondernemers. Dit in het kader van het project Kwaliteit Zeeuwse Kust, mede gefinancierd vanuit de Regio Dealmiddelen vanuit het Rijk. Het algemene beeld van de sector wat in dit onderzoek naar voren is gekomen is dat er wordt geïnnoveerd en wordt ingezet op gastbeleving, de regulering in de sector het aantal startende ondernemingen beperkt en het een belangrijke sector betreft voor Zeeland en haar leefbaarheid.

De Zeeuwse kust is namelijk populair bij gasten uit Nederland, Duitsland en België en er is sprake van een hoge slaapplaatsbezettingsgraad. De sector is weinig conjunctuurgevoelig. Dit komt o.a. door de verlenging van het recreatieseizoen. Bovendien blijft de sector groeien en de verwachting is dat deze groei zich blijft voortzetten.

Hoge bedrijfsovernamesommen

Een gevolg van deze goede jaren en het gunstige vooruitzicht is dat de overnamesommen hoog zijn. Dat is een belangrijke kanttekening bij het positieve toekomstbeeld van de sector. Een andere ontwikkeling in de sector is dat er veel ketens en projectontwikkelaars zijn die gronden opkopen dan wel bestaande bedrijven aan de kust overnemen. Dit leidt er toe dat familiebedrijven en de bijbehorende grond worden overgenomen door niet-Zeeuwse ondernemingen.

Noodzakelijk te investeren

KplusV concludeerde dat het goed gaat met de sector, vooral aan de kust geïnnoveerd wordt en wordt ingezet op gastbeleving. Maar dat investeringen noodzakelijk zijn om de Zeeuwse familiebedrijven toekomstbestendig te houden. Met betrekking tot het aanbod van het kapitaal viel op dat de bank de dominante financier is van de ondernemers in de verblijfsrecreatie. Dit geldt voor zowel het maken van een kwaliteitsimpuls als voor een bedrijfsovername. Om in aanmerking te komen voor financiering via de bank moet een onderneming voldoende zekerheden en/of eigen vermogen hebben. Op basis van onze typologie van ondernemingen constateerde KplusV dat de koplopergroep deze financiering het gemakkelijkst kan krijgen. Dit geldt maar ten dele voor de middengroep, die vaak over onvoldoende eigen vermogen beschikt. In dit geval kan de ondernemer zich begeven op de alternatieve financieringsmarkt.

Investor readiness programma

Tevens kwam uit dit onderzoek naar voren dat er naast een financieringsvraag, Zeeuwse ondernemers de (latente) behoefte aan coaching en een mogelijk investor readiness programma hebben. Een programma met zowel coaching als financieringsmogelijkheden voor ondernemers. Deze combinatie kan ondernemers ondersteunen bij het ontwikkelen van hun businessplan, investerings gereed te worden en vervolgens daadwerkelijk aanspraak te kunnen maken op een fonds.

Kapitaalfonds

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is Impuls Zeeland in samenwerking met Provincie Zeeland bezig met het vormgeven van een kapitaalfonds speciaal voor de verblijfsrecreatieve sector. Dit fonds zal zich richten op ondernemers die investeringen willen doen die passen en bijdragen aan de doelstellingen van de Kustvisie (natuur & landschapsontwikkeling), de energietransitie en het versterken van de unieke kwaliteiten van Zeeland. Binnen enkele weken hoop ik dat Impuls Zeeland en RECRON u meer informatie over dit fonds kunnen verstrekken. Het is de bedoeling dat dit fonds eind van dit jaar opengesteld gaat worden. Indien er vragen zijn over dit onderwerp, mail mij devast@recron.nl.