Haalbaarheidsonderzoek: Zoetwater uit de dorpskern voor de landbouw

Aanvrager EWB Solutions B.V. ontvangt een subsidiebedrag van € 50.000. Samen met de partners Landbouwbedrijf van ’t Hof, Traas & Ovaa Sport BV en Fugro wordt onderzoek gedaan naar de technische en economische haalbaarheid van de opvang van afstromend hemelwater en een ondergronds systeem van regenwateropslag en –zuivering.

In dit project worden twee technieken gecombineerd: Agro Rain Shell en diepte-infiltratie door Fast High Volume Infiltration. Het doel is om afstromend hemelwater uit een dorpskern het hele jaar door beschikbaar te maken als zoetwaterbron voor de landbouw. Bij succesvolle resultaten zal het project vooral bijdragen aan het oplossen van het tekort van zoetwater voor de landbouwsector. De Zeeuwse landbouw blijft hiermee op een duurzame manier concurrerend.

Haalbaarheidsonderzoek: Toolbox Operationaliseren Innovatie

KicMPi, de aanvrager van de subsidie , ontvangt een bedrag van € 49.775. De subsidie wordt gebruikt voor een haalbaarheidsonderzoek wat samen met partners Schelde Safety Network, ViaZorg, Zeeland Connect, EX Robotics B.V., ITIS. B.V. en Mijncontainerdienst B.V. wordt uitgevoerd.

Het onderzoek heeft als doel om een goed beeld te krijgen bij de factoren die het operationaliseren van innovatie bepalen en hiervoor een toolbox te ontwikkelen met praktisch gereedschap. Uiteindelijk moet deze toolbox in de praktijk worden getoetst in een aantal pilots en tenslotte zal de definitieve toolbox breed in de markt worden uitgerold. De beoogde resultaten zijn als volgt:

  • Inzicht geven in de geschetste problematiek en eventuele nuances per sector.
  • Praktische aanpak (handvatten en tools) ontwikkelen en middels pilots valideren in de praktijk.
  • Bewustwording bij bedrijven en K&I netwerken door brede uitrol.

Haalbaarheidsonderzoek: Holle ekoliet-funderingspaal voor heien

Voor een haalbaarheidsonderzoek naar het vervangen van de traditionele, massieve betonnen funderingspaal door een nieuw ontwikkelde holle funderingspaal bestaande uit ekoliet-beton ontvangt aanvrager Pit-beton Heipalenfabriek Kamperland een subsidiebedrag van € 18.215. Dit samen met de partners Schokindustrie, De Hoop Terneuzen, Vbi Koudekerk, Stichting Circulair Bouwen en Ifco Funderingsexpertise.

De samenwerkende partners willen aantonen dat het economisch en (milieu)-technische mogelijk is om holle funderingspalen te produceren met gebruik van slipform-technologie uit ekoliet-beton. Ook willen ze inzage krijgen of deze holle palen concurrerend geproduceerd kunnen worden en indien kostprijs hoger blijkt te liggen, hoeveel de afnemers bereidt zijn extra te betalen voor een funderingspaal die een lagere milieukostenindicator heeft en daarmee een belangrijke positieve bijdrage heeft in de milieuberekening van een gebouw.

Haalbaarheidsonderzoek: Circulaire hout toepassingen

Aanvrager Stichting Circulair Bouwen Zeeland ontvangt een subsidiebedrag van € 50.000. Dit project heeft als doel het onderzoeken en analyseren wat het potentieel is van circulaire hout toepassingen in Zeeland. Dit doet Stichting Circulair Bouwen Zeeland met de partners Puur van Anne, Roegiers de Koeijer, De Hillegomse, DW Prefab, Rothuizen BouwMeesterPro en Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.

Onder circulaire hout toepassingen wordt verstaan het inrichten van een extra processtap tussen aanbodstromen van ‘afval’ hout en de vraagbehoefte hiernaar vanuit de verwerkende markt zoals aannemers. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek dienen besluitvorming te ondersteunen om als vervolgstap over te gaan tot het wel of niet investeren in een regionale verwerkingslijn van hergebruikt hout.

De partners willen onderzoeken of het haalbaar is gebruikt hout opnieuw in de productieketen te brengen. Daarbij dient onderzocht te worden of het haalbaar is de kwaliteitsstandaard van de gebruikte houtstromen op het niveau vergelijkbaar met nieuw hout te krijgen. Dit nieuwe oude-hout dient daarbij weer in de reguliere productieprocessen van gevestigde bedrijven meegenomen te kunnen worden. Hierbij wordt er gekeken naar aanbod, technieken en processen, en vraag en organisatie.

Haalbaarheidsonderzoek: Palmvrije olie van Zeeuwse aardappelstromen

Lamb Weston/Meijer V.O.F., de aanvrager van de subsidie, ontvangt een subsidiebedrag van € 49.995. Samen met de partners NoPalm Ingredients B.V. en Koninklijke Zeelandia Groep B.V. wordt de haalbaarheid van een demonstratiefabriek onderzocht voor het produceren van olie door fermentatie van aardappel reststromen. De doelstelling is om een lokaal geproduceerd en concurrerend alternatief te vinden als vervanger voor palmolie. Deze demonstratie richt zich op één proces, met één bepaalde reststroom (aardappelschillen) en ook op één specifieke afnemer van het eindproduct.

Demonstratieproject: Luizengaas - voor een duurzame teelt van pootaardappelen

Aanvrager FT Equipment en irrigation ontvangt € 78.309, - voor een procesontwikkeling waarbij luizengaas op een juiste manier wordt toegepast om pootaardappelen virusvrij te houden. De aanvrager van dit project voert dit project uit in samenwerking met de partners Moretto Officine Meccaniche, Meijer Potato en Landbouwbedrijf van ’t Hof.

Vanwege toenemende virusdruk en het steeds meer wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen om virus te voorkomen staat de teelt van pootaardappelen onder druk. Onderdeel van het project is ook de ontwikkeling van een machine die het luizengaas kan leggen en oprollen, waarmee het proces minder arbeidsintensief zou worden. Virusbestrijding binnen de pootaardappelteelt kan op deze manier duurzamer en efficiënter worden ingericht.

Demonstratieproject: Hyperspectrale kwaliteitsmetingen, de gamechanger in de aardappelteelt

Samen met aanvrager RMA-Techniek ontvangen Meijer Potato en Avans Hogeschool een subsidiebedrag van € 173.920. De samenwerkende partners willen een machine met bijbehorende software ontwikkelen die door middel van hyperspectrale meting (een technologie waarbij de aardappel niet wordt aangetast) de kwaliteit van aardappelen kan bepalen. De focus ligt daarbij op vaste stof metingen en een meting van de chemische samenstelling (eiwit en suiker). Deze doelstelling is nauw verbonden met de maatschappelijke transitie van digitalisering, waarbij geavanceerde technologieën worden ingezet om de landbouwsector te moderniseren en duurzamer te maken.

Demonstratieproject: Holle funderingspaal voor heien

Aanvrager Pit-beton Heipalenfabriek Kamperland ontvangt € 84.887 voor een project dat beoogt bij te dragen aan het verduurzamen en meer circulair maken van de bouwsector. Dit doet de aanvrager samen met Schokindustrie B.V., De Hoop Terneuzen, Vbi Koudekerk, Aannemingsbedrijf Fraanje B.V., Bouwgroep Peters, Van 't Hek Groep, Vroom Funderingstechnieken, Ifco Funderingsexpertise en Stichting Circulair Bouwen Zeeland.

De partners hebben een holle funderingspaal en bijbehorende heitechniek ontwikkeld waarmee zij een reductie in materiaal en transportbewegingen (en dus CO2 uitstoot) willen realiseren. Naast vermindering van uitstoot zou dit ook leiden tot kostenreductie. Het doel van dit project is het demonstreren van de holle funderingspaal en heitechniek op realistische bouwlocaties.

Demonstratieproject: Duurzaam watermanagement voor het natuurduingebied Valkenisse – Dishoek

Aanvrager Stichting Strandexploitatie Veere werkt samen met een aantal partners aan een project om een duurzaam decentraal waterzuiveringssysteem te demonstreren waarbij afvalwater omgezet wordt in grijs water. Hiervoor ontvangen ze € 200.000. De partners zijn PureBlue Waters, Buiting Advies, Exposure, De Botanist aan Zee en Koninklijke Horeca Nederland.

Het waterzuiveringssysteem wordt hergebruikt door zowel horecaondernemingen en voorzieningen op het strand alsook voor het irrigeren van het duingebied tussen Dishoek en Valkenisse. De partners hebben als doel een gebiedsgerichte en klimaat adaptieve oplossing te creëren door een verduurzaming van recreatieve voorzieningen op het strand te combineren met het beschikbaar maken van extra water om verdroging van het omliggende natuurgebied tegen te gaan.

Demonstratieproject: Oesterrif herstel in de Zeeuwse Delta - Pilot Veerse Meer

Samen met de partners Stichting Zeeschelp, HZ University of Applied Science en Palinghandel Van de Kreeke ontvangt aanvrager Oyster Heaven Group B.V. een subsidiebedrag van € 199.040. Met dit bedrag wordt een oesterrif op schaal gemaakt met een Mother Reef om natuurlijk oester herstel binnen Zeeland mogelijk te maken.

Oesterriffen zijn grondleggers voor gezonde ecosystemen en rijke biodiversiteit . Daarnaast hebben zij de capaciteit om water te filteren, waarbij schadelijke en overtollige voedingsstoffen uit het water worden omgezet in bio deposits. Het verdwijnen van oesterriffen is dus problematisch. Gebrek aan een geschikt substraat waarop oesterlarven zich kunnen vestigen is in veel gebieden de drempel voor natuurlijk herstel van populaties. Dit project beoogt de ontwikkeling van het substraat ‘Mother Reef’ dat natuurlijk oester herstel binnen Zeeland mogelijk moet maken, waarmee voordelen voor de natuur en economische activiteiten (visserij en kweek) ontstaan.

Zeeland in Stroomversnelling

De regeling Zeeland in Stroomversnelling kende elf openstellingen binnen de periode 2018-2023. Binnenkort verwacht de Provincie de 1e brede openstelling binnen de nieuwe periode 2024-2027. Hiervoor wordt de regeling vernieuwd en krijgt het aangepaste inhoudelijke kaders. Hierover zullen we binnenkort meer communiceren. Voor meer informatie over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling kunt u kijken op www.zeeland.nl/zis.

Ga met ons in gesprek

Meer informatie?

Vanuit Impuls Zeeland begeleiden wij de subsidieaanvragen voor Zeeland in Stroomversnelling. Heb je vragen of wil je een aanvraag doen? Neem contact op met Yvonne Braamse.

Yvonne Braamse-Joosse

Investment Manager