Verslag van de bijeenkomst op 22 mei in Vlissingen

Op 22 mei vond een belangrijke bijeenkomst plaats in Vlissingen, waar netbeheerders Stedin en TenneT de stand van zaken omtrent de stroomaansluiting en -capaciteit in Zeeland bespraken met lokale ondernemers. De bijeenkomst werd bijgewoond door ruim tweehonderd ondernemers die benieuwd waren naar de vooruitgang sinds de stroomstop die tien maanden eerder was aangekondigd. Het tweede deel van de ochtend gingen we aan de slag samen met Joulz, ZEBRA, Croonwolter&dros, Damen, Limagrain Nederland, RES Zeeland, EQUANS en SPIE. Tijdens vijf verschillende workshops werden mogelijkheden toegelicht aan de hand van lopende projecten om de belemmeringen van netcongestie te beperken.

Alle presentaties en workshops delen we onderaan deze pagina.

Robert Kuik, directeur netplanning bij TenneT, gaf een uitgebreide update:

TenneT: Uitdagingen en Oplossingen

 • TenneT ziet enkele positieve resultaten in het nog lopende congestiemanagementonderzoek.
 • Eindresultaten van de onderzoeken worden op 10 juni verwacht. Op 17 juni wordt een webinar georganiseerd waarin de resultaten van het congestiemanagement worden toegelicht. Dit wordt tijdig aangekondigd.
 • Desondanks blijft congestie helaas een probleem dat nog jaren zal aanhouden, tot de netuitbreidingen definitief gereed zijn.

 • Walcheren en de Bevelanden:
  • TenneT is voorzichtig positief gestemd over de bevindingen in het congestiemanagementonderzoek voor Walcheren en de Bevelanden.
  • Er kan ruimte worden gecreëerd door uitbreiding van het hoogspanningsstation Borssele met een extra koppeltransformator.
  • Daarnaast kan met flex bij grootverbruikers ruimte worden gevonden op het bestaande net. TenneT verwacht dat daarmee een behoorlijk aantal partijen op de wachtlijst geholpen kan worden.
  • Belangrijke voorwaarde is wel dat de kerncentrale na 2033 open blijft.
  • Mikpunt is 2030 voor het definitief oplossen van congestieproblemen.
 • Zeeuws-Vlaanderen:
  • Op basis van de tussentijdse resultaten van het congestieonderzoek is TenneT minder positief over het knelpunt van het 150 kV-netwerk Zeeuws-Vlaanderen.
  • De vraag overstijgt daar sterk de beschikbare transportcapaciteit. Met bepaalde technische maatregelen kan er ruimte op het net gevonden worden, maar hiermee kan vermoedelijk niet de gehele wachtlijst geholpen worden.
  • De definitieve oplossing is een nieuwe 380kV-lijn vanaf Zuid-Beveland naar Terneuzen. Dit project is in voorbereiding en moet in 2033-2035 gereed zijn.
 • Schouwen-Duiveland en Tholen
  • Op Schouwen-Duiveland en Tholen is sprake van invoedingscongestie op het 50 kV-elektriciteitsnet van Stedin.
  • De definitieve oplossing zijn nieuwe hoogspanningsstations bij Zierikzee, Tholen en Halsteren. Die zijn volgend planning in 2029 gereed.

 • TenneT moedigde ondernemers aan om zelf ook bij te dragen aan energiebesparing en efficiënter stroomgebruik, en wees op innovatieve technologieën en nieuwe samenwerkingsvormen.

TenneT denkt en werkt graag mee met provincie, gemeentes, bedrijven en regionale netbeheerder Stedin aan flexibele en creatieve oplossingen zodat ondernemers toch verder kunnen.

Belangrijke updates door Sander Dijkhoff en Martin Martens:

Stedin: Uitbreidingen en Beperkingen

 • Het regionale elektriciteitsnet heeft zijn maximumcapaciteit bereikt in delen van Vlissingen-Oost.
 • Stedin werkt aan uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet, met voltooiing gepland in 2029.

 • Stedin ondersteunt de kortetermijnoplossingen zoals voorgesteld door TenneT, inclusief herverdeling van stroomcapaciteit en het aanmoedigen van onderlinge samenwerking tussen bedrijven.

 • Stedin benadrukte dat structurele oplossingen, zoals nieuwe kabels, hoogspanningslijnen en stations, jaren zullen kosten om te realiseren.

 • Fase 1: vrijwillige deelname aan congestie-management:
  • Vrijwillige deelname aan congestie-management via flexcontracten en afroep via GOPACS, met onderhandelbare vergoedingen.
 • Fase 2A: verplicht flexibel vermogen aanbieden:
  • Verplicht aanbod van het beschikbare flexibel vermogen vanaf een bepaalde vermogensgrens op basis van data en profielen, met onderhandelbare vergoedingen.
 • Fase 2B: Niet marktgebaseerd Congestie Management:

 • STATISCH. Netcongestie komt voor tijdens piekuren. ‘s Zomers zien we de piek voor het leveren van opgewekte energie vooral tussen 10.00 en 17.00 uur. De pieken in het energieverbruik zien we vooral in de wintermaanden. Aan het einde van de dag gaat men (elektrisch) koken, zet de warmtepomp aan en laadt de elektrische auto op. We maken graag afspraken met uw bedrijf als u uw verbruik of teruglevering van elektriciteit tijdens specifieke, voorspelbare, piekmomenten kunt aanpassen.
 • Dynamisch DAY-AHEAD. Bij dynamische capaciteitsbeperking krijgt uw bedrijf gedurende een bepaald moment op de dag minder transportcapaciteit. Zo kunnen we lokale overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen. Deze beperking wordt altijd een dag van tevoren, uiterlijk om 08.00 uur bij u aangevraagd. We maken afspraken met u hoeveel elektriciteit u gedurende een bepaald tijdsvenster op de dag nog kan verbruiken dan wel terugleveren.
 • NET-NEUTRAAL AANSLUITEN. De afspraken die we vooraf maken met nieuwe klanten over deze vorm van flexibiliteit noemen we net-neutraal aansluiten. Op basis van een berekening van de verwachte krapte op het lokale elektriciteitsnet, maken we meerjarige afspraken over de maximale beperking per jaar in uw verbruik of –teruglevering van elektriciteit. Als wij een dag van tevoren een overbelasting verwachten die veroorzaakt wordt door batterijen, e-boilers of een WKK, vragen wij u om het energieverbruik of - teruglevering op die momenten aan te passen naar een lager niveau.
 • INTRADAY. Als op de dag van de piek blijkt dat we overbelasting niet kunnen voorkomen, wordt redispatch met biedplicht ingezet. We maken hierbij gebruik van het platform GOPACS, waarmee we u een biedverzoek sturen. Herin staat om welk gebied, in welk tijdsvenster en hoeveel vermogen de transportbeperking betreft. Via GOPACS biedt u aan om minder stroom te verbruiken of te leveren. Als u een biedplichtcontract afsluit met Stedin, dan spreken we af dat u een biedplicht heeft, u neemt dan dus altijd deel aan de bieding.
 • GROEPSCONTRACTEN. De zogenoemde e-hub is op dit moment nog in ontwikkeling. Met een E-hub kunnen klanten op lokale schaal onderlinge samenwerkingsverbanden aangaan om gezamenlijk afspraken te maken over de maximale netbelasting. Binnen deze afspraken is onderlinge groei mogelijk. Een energiemanagementsysteem brengt de lokale energiestromen in een onderlinge balans. We verwachten dat we deze begin 2025 breder kunnen gaan inzetten.

Taskforce Zeeuwse Netoplossingen: oplossingen voor de korte termijn

 • De Taskforce is een samenwerking tussen de netbeheerders, de Provincie Zeeland, Zeeuwse gemeentes, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij en belangen organisaties.
 • Er werden op 22 mei vijf webinars georganiseerd om meer inzicht te krijgen in mogelijke oplossingen.
 • De Taskforce heeft een meldpunt waar bedrijven kunnen aangeven tegen welke belemmeringen zij aanlopen. Op deze manier kan de Taskforce meedenken om (gezamenlijke) oplossingen aan te jagen.
 • Het meldpunt is er ook voor bedrijven die kunnen bijdragen aan een oplossing, denk aan: bedrijven die zelf energie over hebben of bedrijven die kunnen bijdragen aan een technische oplossing.

Reacties van Ondernemers

De ondernemers reageerden gelaten op het nieuws. Terwijl de boosheid van enkele maanden geleden was gezakt, bleef er een gevoel van frustratie hangen. Veel bedrijven hadden al veel geïnvesteerd in de energietransitie en werden nu geconfronteerd met de boodschap dat nog meer inspanning van hen verwacht werd. Echter, sommigen zagen ook kansen in innovatieve energietechnologieën en nieuwe vormen van samenwerking, zoals buurt-energie-hubs.

Conclusie

De bijeenkomst op 22 mei maakte duidelijk dat hoewel er enige vooruitgang is geboekt in het oplossen van de stroomproblemen in Zeeland, er nog steeds aanzienlijke uitdagingen blijven bestaan, vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Zowel TenneT als Stedin benadrukten de noodzaak van samenwerking en innovatieve oplossingen om de komende jaren het hoofd te bieden aan de energiekrapte. De structurele oplossing blijft de uitbreiding van de infrastructuur, wat nog jaren zal duren.

Meldpunt

Samen netoplossingen bieden voor de korte termijn

Gedeputeerde Provincie Zeeland: Jo-Annes de Bat en Programmamanager: Daniel Peyron aan het woord over de samenwerking binnen de Taskforce op 22 mei 2024

Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Ons team

Voor algemene vragen, vragen wij u contact op te nemen via energie@impulszeeland.nl. Ervaart u problemen bij het aanvragen of uitbreiden van uw aansluiting? dan verwijzen wij u door naar het meldpunt.

Jesse Leemeijer

Projectmanager Circulaire economie & energietransitie

Kees Jan Grin

Projectmanager Circulaire Economie & Energietransitie

Daniël Peyron

Programmamanager Taskforce Zeeuwse Netoplossingen