di, 19-02-2019, 14:14
Nieuwsbericht

Impuls zorgt voor investering van ruim 500 miljoen in Zeeuwse economie

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland, met als doel het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse economie. Dit doet Impuls door gebruik te maken van een groot netwerk van onder andere bedrijfsleven, instellingen en overheden. Impuls is niet alleen opgericht door Provincie Zeeland en alle Zeeuwse gemeenten, maar krijgt ook steun van het Rijk, onderwijs én bedrijfsleven. Zo steunt Impuls ondernemers zonder winstoogmerk en volledig onafhankelijk. 

Dick ten Voorde, algemeen directeur Impuls:

“De resultaten van de afgelopen vier jaar liegen er niet om. We hebben honderden bedrijven ondersteund, wat een totale investering van ruim 500 miljoen euro teweeg heeft gebracht voor de Zeeuwse economie.”

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland:

“Speerpunt van ons provinciaal beleid is een goed vestigingsklimaat: voor bedrijven en werknemers. Impuls helpt bedrijven zich hier te vestigen of uit te breiden en dat is van groot belang voor Zeeland. En door bedrijven te ondersteunen in investeringen en subsidies, zet Impuls Zeeland op de kaart als het gaat om innovatie en duurzaamheid en daarmee als een aantrekkelijke regio voor werkzoekenden, en die zijn meer dan welkom in Zeeland!”    

Invest in Zeeland ondersteunt 61 bedrijven

Onder de naam Invest in Zeeland promoot Impuls, Zeeland als aantrekkelijke vestigingsregio voor bedrijven en begeleidt het bedrijven bij vestigen en uitbreiden in Zeeland. Daarnaast wordt vaak ondersteuning gevraagd om vanuit een onafhankelijke rol te bemiddelen wanneer een bedrijf dreigt weg te trekken uit de regio.  

Impuls heeft de afgelopen 4 jaar (2015 t/m 2018) 54 nieuwe bedrijven naar Zeeland aangetrokken en 7 al in Zeeland gevestigde bedrijven ondersteund met significante uitbreidingsinvesteringen. Dat brengt het totaal op 61 ondersteunde bedrijven. Deze bedrijven investeerden samen 490 miljoen euro in Zeeland, en creëerden 1389 arbeidsplaatsen.  Van deze bedrijven was iets meer dan de helft afkomstig uit het buitenland. 

België levert de meeste vestigers, gevolgd door de Verenigde Staten en Denemarken. Wat betreft investeringsvolume en aantal arbeidsplaatsen droegen de laatste twee landen vele malen meer bij aan de Zeeuwse economie dan de Belgische.  Bij het ondersteunen van de bedrijven werkt Impuls vaak intensief samen met partners als het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), North Sea Port, Zeeuwse bedrijven en nationale en regionale overheden zoals de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten.

Innovatiefinanciering voor kansrijke, snelle start en groei

Impuls biedt innovatieve ondernemers met een idee of startup ondersteuning. Met financiering, begeleiding, verbinding van partijen in hun netwerk en huisvestiging, ondersteunt Impuls ondernemers voor de meest kansrijke, snelle start en groei van hun bedrijf. 

Voor financiering van innovatieve ondernemers zijn bij Impuls twee fondsen beschikbaar: het startersfonds InnoGo! en het Zeeuws Participatiefonds dat investeert in groeiende ondernemers. Deze twee fondsen hebben de afgelopen 4 jaar ongeveer 41 bedrijven ondersteund, dit is goed voor een investeringsvolume van ongeveer 2,7 miljoen euro en bij de InnoGo!-bedrijven werkt 82 fte InnoGo, bij de ZPF-bedrijven werkt 113 fte. Deze fondsen groeien waardoor het fondsvolume de komende jaren stijgt naar 16 miljoen euro. 

Hiernaast is Impuls het eerste aanspreekpunt voor een aantal (met name Europese) Innovatiesubsidies zoals Zeeland Financial Matching, MIT Zuid, Crossroads, OP-Zuid en Link2Innovate. Met deze subsidies zijn met begeleiding van Impuls de afgelopen 3 jaar ruim 100 bedrijven ondersteund met een investeringsvolume van ruim 16 miljoen euro. 

  • Zeeland Financial Matching koppelt groeiende ondernemers aan een financieringsexpert en bekostigt gedeeltelijk de kosten van dit traject door middel van een voucher. Van 2015 tot 2018 zijn in totaal 24 cases gefinancierd met een totale omvang van ongeveer 10 miljoen euro. 
  • MIT Zuid, de subsidie om innovatie te stimuleren binnen het mkb, heeft de afgelopen 4 jaar in totaal 51 projecten gehonoreerde met een subsidiebedrag van ruim 4,5 miljoen, wat met de eigen bijdrage van de ondernemer 3 a 4 maal wordt vermenigvuldigd. 
  • Crossroads, het project wat grensoverschrijdende innovaties met Vlaanderen door middel van subsidies stimuleert, heeft de afgelopen 2 jaar 8 bedrijven ondersteund met een totaalbedrag van 400.000 euro. 
  • Het innovatieprogramma OP-Zuid heeft in deze periode 9 projecten goedgekeurd. Het huidige subsidiebedrag is ruim 1,5 miljoen euro. 
  • Tot slot heeft Link2Innovate de afgelopen 3 jaar 3 bedrijven ondersteund met een bedrag van 33.000 euro. 
  • Deze vormen van innovatiefinanciering helpen regelmatig Invest in Zeeland bij het begeleiden van bedrijven naar en in Zeeland. Dankzij dergelijke crossovers konden bijvoorbeeld nieuwe vestigers zoals Hemcell, Demacq en The Green Bay gebruik maken van financiering uit InnoGo! en/of het ZPF. Maar ook de ontwikkeling van het innovatieve PolysStyreneLoop (PSLoop) bij SDR-lid ICL-IP kwam in een stroomversnelling dankzij innovatiefinanciering. 

Ruim 25 innovatieve projecten ontwikkeld

Impuls maakt graag business van een goed idee. Of het nu gaat om een project-in-wording, een groeistap of internationale ambitie. Impuls ondersteunt het hele proces van ideation, business modelling en prototyping tot marktintroductie. Zo was Impuls de afgelopen 4 jaar betrokken bij ruim 25 innovatieve projecten op het gebied van circulaire economie, logistiek, maintenance en energietransitie en vrijetijdseconomie. Deze projecten staan voor een investering van tientallen miljoenen.

Opzetten van ecosystemen en netwerken
Dat doet Impuls bijvoorbeeld door ecosystemen en netwerken op te zetten, zoals Zeeland Connect voor de logistieke sector, Energy Port Zeeland voor de offshore wind, de innovatie hub Dockwize voor startups, het sector overstijgende Smart Delta Resources en het Zeeuws Energieakkoord. 

Nog meer concrete voorbeelden van projecten zijn:

Snel internet onmisbaar voor ontwikkeling van Zeeland
Een belangrijk project van het afgelopen jaar is Digitale bereikbaarheid buitengebied. De beschikbaarheid van snel internet is een onmisbare factor voor economische en maatschappelijke ontwikkeling van Zeeland. Het afgelopen jaar is het grootste deel van de buitengebieden via een vast draadloze verbinding aangesloten. 

Ontwikkeling van de belangrijke logistieke sector
De logistieke sector is voor Zeeland van onmisbare waarde. Impuls zet zich in voor een verdere ontwikkeling van deze sector. Het logistiek samenwerkingsverband Zeeland Connect doet dit door middel van verschillende projecten, zoals de Reefer Express Line die kansen biedt om de Zeeuwse containerlogistiek te versterken door de voordelen voor de verlader te combineren met de logistieke mogelijkheden in de regio. Door mijden van vervoer via de weg tijdens de spits, wordt een afname van ruim twee miljoen wegkilometers per jaar beoogd. In 2018 is hiervoor een bestaand binnenvaartschip uitgebreid en is er een dagelijkse shuttledienst opgezet. 

Industriële symbiose voor MKB
Slim samenwerken kan leiden tot kostenbesparing, een positieve bijdrage aan het milieu en kan innovatie stimuleren. Binnen het samenwerkingsplatform Symbiosis4Growth werken we aan het versnellen en realiseren van industriële symbiose voor het MKB in Zeeland en West-Brabant. Bedrijven worden aan elkaar gekoppeld om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan biomassa zijn, proceswater, hoog- of laagwaardige reststromen, maar ook personeel of apparatuur. Veel ondernemers (ook Zeeuwse), hebben al met succes gebruik gemaakt van deze aanpak.

Smart Delta Resources
In Zeeland, West-Brabant en Oost-Vlaanderen werken elf energie- en grondstof intensieve bedrijven uit diverse sectoren intensief samen om tot een klimaat neutrale industrie te komen in 2050 en een bijdrage te leveren aan landelijke doelstellingen voor duurzame economische ontwikkeling, reductie van broeikasgassen zoals CO₂ en vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen. Door middel van industriële symbiose werken zij in het Smart Delta Resources platform samen aan de reductie van hun energie- en grondstoffengebruik. Een succesvol voorbeeld is het gebruik van surplus waterstof uit de krakers van Dow in de productieprocessen van Yara en ICL-IP. 

Innovatie in de Vrijetijdseconomie
Zeeland wordt jaarlijks bezocht door ruim tien miljoen toeristen. Om tegemoet te komen aan de veranderende tijd en de wensen van de gasten, is het voor ondernemers belangrijk om te kunnen doorontwikkelen en innoveren, maar hoe? Impuls ondersteunt bijvoorbeeld ondernemers in de verblijfsrecreatie die innovatieve plannen hebben voor hun bedrijf, met innovatievouchers. Hiermee krijgen ze hulp bij het zetten van de volgende stappen in de ontwikkeling van hun bedrijf. Hierbij wordt intensief samengewerkt met Zeeuwse overheden.