Toeristische Uitvoeringsalliantie

Gezamenlijke doelen en acties

Samen met VVV Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme werkt Impuls sinds 2014 samen in de vorm van een netwerkorganisatie: de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA). De organisaties werken binnen een meerjarig strategisch uitvoeringsprogramma gezamenlijk aan projecten. Alle organisaties brengen expertise en netwerk in om een bijdrage te leveren aan gezamenlijke doelen en acties. Deze zijn gericht op de toename van toeristische bestedingen en overnachtingen en op het verhogen van de toegevoegde waarde van de toeristische sector. De TUA werkt nauw samen met Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en TOZeeland.

Een aantal projecten dat gezamenlijk wordt uitgevoerd:

Werkatelier vitaliteit verblijfsrecreatie Bevelanden & Tholen
Impuls heeft in oktober 2016 samen met Kenniscentrum Kusttoerisme een werkatelier “Vitaliteit verblijfsrecreatie op de Bevelanden & Tholen” georganiseerd voor bestuurders, ambtenaren en ondernemers uit de vijf Bevelandse gemeenten en Tholen. De aanbevelingen uit het werkatelier worden gebruikt voor een vervolgaanpak in 2017.

Advies recreatievisie Kapelle
Op verzoek van de gemeente Kapelle heeft Impuls in samenwerking met Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV Zeeland geadviseerd bij het opstellen van de nieuwe recreatievisie Kapelle. Middels stakeholdersbijeenkomsten is input vanuit ondernemers verzameld die is meegenomen bij het opstellen van de recreatievisie.

Kwaliteitsverbetering toiletvoorzieningen Veere/inventarisatie samenwerking ondernemers kustparkeerterreinen
Impuls heeft een inventarisatie uitgevoerd naar samenwerkingsmogelijkheden met ondernemers rondom kustparkeerterreinen binnen de gemeente Veere. Deze inventarisatie maakte deel uit van het project kwaliteitsverbetering toiletvoorzieningen, uitgevoerd door Routebureau/VVV Zeeland.

Overig
Impuls voert het secretariaat voor Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZeeland), participeert in Coördinatiegroep Bevelanden en Platform Economie en Toerisme Noord-Beveland. Daarnaast draagt Impuls bij aan de regiocoördinatoren in Zeeuws-Vlaanderen, Tholen en Borsele en aan de ondernemersmanager in de gemeente Veere. Ook was ze betrokken bij het proces van de totstandkoming van de Zeeuwse Kustvisie en verkenning naar de haalbaarheid van een duinpad tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder.

Magazine Gastvrij Zeeland
Sinds april 2017 brengt de Toeristische Uitvoeringsalliantie tweemaal per jaar een eigen magazine uit: 'Gastvrij Zeeland'. Dit magazine is bestemd voor recreatie- en toerismeprofessionals en gericht op alle facetten van de recreatie- en toerisme-industrie. Het 40 pagina’s tellende blad wordt verzonden aan toeristische ondernemers, particuliere verhuurders, overheden, maatschappelijke stakeholders en andere zakelijke partners in Zeeland.

Het blad inspireert, motiveert, vermaakt, prikkelt en informeert. In ‘Gastvrij Zeeland’ staan artikelen die ondernemers niet alleen van (nieuwe) informatie voorzien, maar hen ook handvaten geven om de kennis in het vakblad zelf toe te passen. Het blad is toegankelijk: veel mooi beeld, een stoere Zeeuwse opmaak en korte, afwisselende artikelen maken het tot een zeer tot lezen uitnodigend.

Editie april 2017

Editie november 2017