di, 14-05-2019, 10:43
Nieuwsbericht

Zeeuws Energieakkoord publiceert voorlopige bouwstenen Regionale Energiestrategie

Vandaag publiceert het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord (ZEA) de drie voorlopige bouwstenen voor de concept Regionale Energiestrategie (RES) Zeeland. Dit zijn de eerste bevindingen van de dialoog die sinds het najaar van 2018 is gehouden aan drie sectortafels: gebouwde omgeving, elektriciteit en mobiliteit.

Zeeland heeft tot zes maanden na ondertekening van het landelijke Klimaatakkoord om de concept-RES in Den Haag in te dienen. In de concept-RES moet Zeeland aangeven wat de regionale strategie is om tot een reductie van CO2-uitstoot te komen van 49% in 2030. In de concept-RES staat straks hoeveel duurzame elektriciteit we op welke manier in Zeeland gaan opwekken, hoe we de warmtetransitie in de gebouwde omgeving gaan vormgeven, hoe we omgaan met de consequenties daarvan voor de opslag- en energie-infrastructuur en hoe we in Zeeland de transitie naar zero-emissie mobiliteit gaan maken.

3 Zeeuwse sectortafels

In Zeeland zijn drie sectortafels ingericht waaraan de afgelopen maanden, met specialisten en deskundigen van meer dan 100 Zeeuwse organisaties, ondernemingen, overheden en belangenorganisaties, per sector gekeken is naar mogelijkheden, kansen en belemmeringen. Het resultaat daarvan zijn drie bouwstenen: Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit.

Gebouwde omgeving

De vertaling van de landelijke doelstellingen naar Zeeland betekent dat we, in de gebouwde omgeving, 101 Kton CO2-reductie moeten realiseren. Dat kan bijvoorbeeld door isoleren, waarmee de warmtevraag daalt, door het gebruik van duurzame energie in plaats van aardgas, en door het gebruiken van duurzame installaties en producten.

Elektriciteit

De kern van de Zeeuwse aanpak voor hernieuwbare energie is inzetten op behoud, versterken en benutten van de kwaliteiten en waarden van de regio. Hiermee sluit de RES aan op bestaand omgevingsbeleid, geldende wetgeving en reeds aangewezen locaties. We zetten in op opschaling, vernieuwing en uitbreiding van bestaande, en voorziene, locaties. Daarnaast willen we als waterprovincie de kansen en mogelijkheden voor energie uit water optimaal onderzoeken en benutten.

Mobiliteit

Zeeland wil ook de CO2-uitstoot van mobiliteit verlagen met 49%. Daarvoor moet niet alleen het personenvervoer en het openbaar vervoer overstappen op duurzame brandstof of elektriciteit, maar ook moet er gekeken worden naar manieren om het goederentransport, de havens, binnenvaart en kust- en zeevaart, te verduurzamen. Er is een Zeeuws actieplan gemaakt waarbij ook de benodigde tank- en infrastructuur meegenomen is.

De komende maanden worden gebruikt om de voorgestelde oplossingsrichtingen zo breed mogelijk te toetsen. Dit gebeurt door nader onderzoek, het aanvullen van gegevens en door met stakeholders door te praten over kansen, belemmeringen en mogelijkheden.

Landbouw en grote industrie zijn in Zeeland belangrijke veroorzakers van CO2-uitstoot. Voor deze twee sectoren ontwikkelen we in de regio geen aparte energiestrategie omdat zij vallen onder strenge landelijke sturing en wet- en regelgeving voor uitstoot van CO2. Natuurlijk zijn ook deze sectoren ook integraal onderdeel van de Zeeuwse regio, en kijken we waar mogelijk naar samenwerking, aansluiting en slimme gezamenlijke oplossingsrichtingen.

De volledige teksten van de bouwstenen Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit zijn te lezen op de website van het Zeeuws Energieakkoord, op de pagina: www.zeeuwsenergieakkoord.nl/publicaties