di, 06-06-2017, 13:48
Nieuwsbericht

Miljoenen voor versterking Zeeuwse economie

Het Rijk en Zeeland zijn tot overeenstemming gekomen over een investeringsprogramma dat voortbouwt op het rapport Zeeland in stroomversnelling. Met dit samenhangende pakket van projecten willen regio en Rijk aan de slag. Het gaat om projecten die de Zeeuwse economie duurzaam versterken, naar aanleiding van het advies van de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland onder leiding van Jan Peter Balkenende.

De commissie onderzocht wat er nodig is om de Zeeuwse economie, die onder druk staat, te versterken. Het Rijk gaf aan dat daarvoor geld beschikbaar zou kunnen komen, mits Zeeland met goede plannen kwam. Die plannen zijn er nu. De Taskforce Structuurversterking en Werkgelegenheid overhandigde ze vandaag aan de secretaris generaal van het ministerie van Economische Zaken Maarten Camps.
 

De regio is, naar aanleiding van het verschijnen van het advies van de commissie Structuurversterking, hierover in constructief overleg gegaan met het Rijk. Het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling zet in op het versterken van de economische clusters in Zeeland, intensievere samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven en met andere regio's en het Rijk.
 

Er zijn zes projecten uitgewerkt die een robuuste bijdrage kunnen leveren aan de Zeeuwse economie en waar Zeeland op korte termijn mee aan de slag kan gaan. Op deze manier wordt er ruim 60 miljoen euro geïnvesteerd in de Zeeuwse economie, waaraan het Rijk en regio zullen bijdragen. Het Rijk is bereid € 25 mln. aan het Investeringsprogramma bij te dragen.
 

Naast de concrete projecten wordt er intensief gewerkt aan het versterken van economische clusters/consortia waarbij ondernemers, kennisinstellingen en overheden intensiever samenwerken en komen tot structuurversterking. Zeeland wil hier een inhaalslag in maken en nauwer gaan samenwerken met partijen over de provinciegrens heen.
 

De projecten:

Smart Delta Resources

Smart Delta Resources is een in Nederland uniek samenwerkingsverband met het bedrijfsleven in de “lead” dat voor 80% door de betrokken bedrijven wordt gefinancierd. Projecten die SDR uitvoert leveren een significante bijdrage aan de vermindering van de CO2-emissie, hebben een groot herhalingspotentieel en kunnen als voorbeeld dienen voor andere industriële regio’s. Deze projecten zijn van groot belang voor heel Nederland, daarom vraagt Zeeland een rijksbijdrage voor het (revolverende) SDR Industrieel Infrastructuurfonds.
 

Joint Research Centre

Het Joint Research Centre vormt de verbinding tussen de drie clusters van de Zuidwestelijke Delta: Delta technology, Water & Energie en Biobased Economy. Hierbij gaan we uit van de ‘living lab’ gedachte: het vinden van oplossingen voor de problemen die in de Zuidwestelijke Delta spelen als voorbeeld voor toepassingen elders in de wereld. Joint Research Centre vormt een intensieve samenwerking tussen Zeeuwse, Nederlandse en Vlaamse overheden, ondernemers en het onderwijs. Het Joint Research Centre levert een bijdrage aan economische structuurversterking door onder andere de combinatie van onderzoeken, onderwijs, het stimuleren van innovatie bij bedrijven en versterking van het vestigingsklimaat in Zeeland.
 

Wind op Zee 

Wind op Zee richt zich op versterking van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, versterking van de organisatie- en ontwikkelkracht van het cluster en versterking van onderzoeksfaciliteiten in het Joint Research Centre (zie projectfiche JRC). Twee concrete voorbeelden zijn het Centre of Expertise Water & Energy en het MBO DeltaLAB. Het Centre of Expertise is gericht op het versterken van HBO praktijkgericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek levert ‘voeding’ voor het onderwijs dat daarmee professionals opleidt waar de markt morgen behoefte aan heeft. Het MBO DeltaLAB Zeeland realiseert een betere aansluiting tussen middelbaar beroepsonderwijs en beroepspraktijk op het gebied van Delta Technologie, Energietransitie en Wind op Zee. Bedrijven, overheid en onderwijs hebben daarom de handen ineen geslagen om door middel van DeltaLAB Zeeland de onderwijskwaliteit verder te versterken.
 

Tidal Technology test faciliteit

Het TTC-GD is een concreet plan voor een (inter)nationaal innovatie-, test-, certificerings- en demonstratiecentrum voor getijdenenergie. De demonstratie turbines staan voor onderzoek en ontwikkeling ter beschikking aan partijen die geen eigen turbine tot hun beschikking hebben, zoals onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Daarnaast zal de TTC-GD faciliteiten voor turbinebouwers beschikbaar zijn. Hiervoor zijn meer dan 20 (internationale) aanvragen ontvangen. TTC-GD bouwt ook een infotainment en technology center. Het centrum zal worden gebruikt voor het ontvangen van klanten van de technologie-eigenaren, door onderwijsinstellingen voor excursies en stages en als algemeen toeristische attractie. We verwachten dat deze nieuwe sector volop kansen heeft zich verder te ontwikkelen, dat dit turbine-bouwers naar Zeeland kan halen die zich op een export markt richten.
 

Innovatiefinanciering

Zeeuwse partners hebben, via ontwikkelingsbedrijf Economische Impuls Zeeland, een ondersteunings- en investeringsinfrastructuur opgebouwd waarin startende en innovatieve MKB ondernemers kunnen groeien en innoveren. Het voldoet aan een behoefte van Zeeuwse ondernemers en draagt bij aan vernieuwing en groei van de Zeeuwse economie. Het is nodig om de basis van deze infrastructuur verstevigen en uit te bouwen.
 

Aanjaaggelden

De zogenaamde 'aanjaaggelden' zijn bedoeld om nieuwe programma’s, projecten en business cases te laten ontstaan door verkenningen en haalbaarheidsonderzoeken te financieren. Daarnaast komt met de aanjaaggelden geld beschikbaar voor het faciliteren van icoonprojecten: demonstraties en pilots die een toonvoorbeeld zijn van clustersamenwerking in de sectoren uit het actieprogramma.
 

Vrijkomende middelen

De helft van de toegezegde middelen komt per september vrij zodat de eerste projecten van start kunnen. Voor de lange termijn zijn nog meer structuurversterkende voorstellen in de maak. Een deel van die voorstellen wordt later dit jaar gehonoreerd. 
 

Minister Henk Kamp: "Het kabinet vindt een economisch sterk Zeeland belangrijk. Samen met collega minister Jeroen Dijsselbloem heb ik de provincie dan ook uitgedaagd om, aan de hand van het advies van de commissie Balkenende, met concrete projectvoorstellen te komen waaraan het Rijk een bijdrage kon leveren. De voorwaarde daarbij was dat een project moet bijdragen aan de duurzame economische structuurversterking van Zeeland. Het is mooi te zien dat Zeeuwse ondernemers, kennisinstellingen en overheden intensief hebben samengewerkt om te komen tot dit brede investeringsprogramma. De sectoren logistiek, industrie (chemie), Wind op Zee, toerisme, deltatechnologie en agro/food spelen daarbij allemaal een belangrijke rol. Dit programma toont aan hoe breed én kansrijk de Zeeuwse economie is. Het Rijk draagt dan ook graag bij aan de verwezenlijking ervan.“
 

Ondanks de sombere financiële situatie van de Provincie Zeeland, onder andere met het oog op Thermphos, zal de Provincie Zeeland zich inspannen om zelf ook een financiële bijdrage te leveren aan de plannen.