di, 21-01-2020, 09:47
Nieuwsbericht

Update landelijk Klimaatakkoord

Op 1 januari 2021 treedt het akkoord van Parijs officieel in werking. Op dit moment bespreken 196 landen in Madrid hoe de geplande klimaatmaatregelen uitgevoerd en betaald gaan worden. Ook in Nederland is dat een belangrijk aandachtspunt. 

Waar staan we het Zeeuws Energieakkoord?

Ook in Zeeland werken we aan kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van onze leefomgeving. Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot staan in de concept Regionale Energie Strategie (RES) een groot aantal maatregelen, pilots en proefprojecten. In februari verschijnt de RES 1.0, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale bestuur en waterschapsbestuur. 

Van concept naar 1.0

De sectortafels hebben ondertussen niet stil gezeten en zijn verder gegaan met het aanscherpen van de concept-RES. Over een paar weken zullen we als eerste Nederlandse RES-regio een RES 1.0 kunnen opleveren. Ook was er de afgelopen maanden in elke Zeeuwse gemeente een RES-dialoog. Reacties uit deze bijeenkomsten met raadsleden, bestuurders en ambtenaren betrekken we in de doorontwikkeling naar de RES 1.0. Het Nationaal Programma RES (NPRES) update ondertussen haar handleidingen en gaf Zeeland feedback tijdens een zogenaamde botsproef. Ook dit wordt allemaal meegenomen in de RES 1.0. 

Sectoren aan de slag

Om gezamenlijk de acties uit de RES aan te pakken in Zeeland, zijn concrete plannen nodig. Van de strategie die nu op hoofdlijnen is beschreven in de concept-RES,  moet nu een uitvoeringsagenda worden gemaakt. De drie sectortafels (Gebouwde omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit) zijn nu volop bezig om die agenda uit te werken en startprojecten op te zetten. Via de startprojecten gaan we aan de slag met innovaties, energiebesparing, maar ook met bewustwording in sectoren die nog niet zoveel ondernomen hebben. Via de tafels proberen we zoveel mogelijk partijen in beweging te krijgen, om op allerlei manieren een steentje bij te dragen.

Ook voor de sectoren Landbouw en Industrie worden roadmaps gemaakt. Maar de sectoren komen nu al in beweging om bewustwording te creëren, kennis op te bouwen en de samenwerking vast te houden die aan de sectortafels gestart is.

Op de hoogte blijven?

Op de website zeeuwsenergieakkoord.nl staan alle ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaat in Zeeland. Hier kunt u ook aanmelden voor de nieuwsbrief