vr, 23-04-2021, 14:21
Nieuwsbericht

Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie kan worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner) werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood of Zorg. 

De vraag vanuit de ondernemer staat centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die de structuur versterken van de Zeeuwse economie door een bijdrage te leveren aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse sectoren. De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen ‘Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen’ en ‘Demonstratieprojecten en pilots’.

Haalbaarheidsstudies en verkenningen

Met studies en verkenningen kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren. Waar mogelijk in samenwerking met andere regio’s, zodat nieuwe programma’s, projecten en business cases ontstaan. Projecten moeten bijdragen aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse economische sectoren. 

Welke voorwaarden gelden er?

  • De aanvraag moet gericht zijn op de voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.
  • Het project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project beoogd een nieuw ontwikkelde techniek toe te passen in de Zeeuwse situatie. Bij de beoordeling wordt er onder andere gekeken naar de meerwaarde van het project ten opzichte van bestaande of lopende producten, diensten of ontwikkelingen en de verhouding van de innovatie tot (inter)nationale ontwikkelingen binnen het innovatiegebied.
  • De resultaten van de activiteiten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland.
  • De projectresultaten worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium.
  • Het totaal beschikbare subsidiebedrag is € 700.000. Het subsidiepercentage per project bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is minimaal €10.000 en maximaal € 50.000.
  • Alleen specifieke projectkosten komen in aanmerking voor subsidie, kosten voor reguliere bedrijfsvoering komen hiervoor niet in aanmerking.
  • Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
  • Beschikking van de aanvragen vindt plaats 12 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Projecten moeten binnen zes maanden na indiening worden gestart en binnen 18 maanden na indiening worden gerealiseerd.

Alle voorwaarden zijn na te lezen in de gepubliceerde regeling (hoofdstuk 17 ASB).

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Je kunt het aanvraagformulier voor deze regeling invullen via deze pagina van Provincie Zeeland. Stuur het ondertekende formulier, samen met alle bijlagen (projectplan en begroting), per post naar: Provincie Zeeland, t.a.v. subsidies, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie.

Meer weten?

Neem contact op met Yvonne Braamse, Investment Manager, via yvonnebraamse@impulszeeland.nl of +31 (0)6 12768277.