do, 05-07-2018, 14:49
Nieuwsbericht

OPZuid 2014 – 2020

Versterken valorisatievermogen MKB

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve mkb en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Kleine en middelgrote mkb ondernemingen en samenwerkingsverbanden met één of meerdere kennisinstellingen, kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het versterken van het valorisatievermogen van het mkb.

De regeling

De regio Zuid-Nederland wenst te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei en werkgelegenheid. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling maakt dit mogelijk. De regeling is gericht op het versterken van het valorisatievermogen van het mkb. Onder valorisatievermogen wordt verstaan het omzetten van bestaande en nieuwe kennis en kunde naar nieuwe producten, processen of diensten. Op deze manier leveren we een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van internationale en nationale topclusters.  

Aanvraag indienen

Er is een totaal budget beschikbaar van € 6.108.618,-. De maximale beschikbare subsidie per aanvraag:

  • 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000.
  • 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750.000, indien subsidie wordt gevraagd door een samenwerkingsverband 

Om in aanmerking te komen voor subsidie kan een aanvraag en begroting worden ingediend tot 30 november, 17.00 uur.

Meer informatie

Contact

Michel Carol
+ 31 6 57889857
michelcarol@impulszeeland.nl