do, 01-11-2018, 09:17
Nieuwsbericht

Nieuwe website energie en klimaat Zeeland

Vanaf nu volgt u via de nieuwe website: zeeuwsenergieakkoord.nl alle ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaat in Zeeland. Deze website is opgericht door de partners van het Zeeuws Energieakkoord. Een samenwerkingsplatform waarbinnen partijen werken aan een energie- en klimaatneutraal Zeeland. Zij benutten kansen voor Zeeland en voeren het landelijk Klimaatakkoord uit. Hiermee werken ze aan de internationale energie- en klimaatdoelen van Parijs. 

Omslag in energie

Duurzame energieopwekking is dé verandering van deze eeuw. In 2050 zijn benzine, diesel en gas iconen van het verleden. Deze brandstoffen veroorzaken uitstoot van broeikasgassen en warmen daarmee de aarde op. Het proces van het overgaan op schone vormen van energieopwekking, noemen we de energietransitie. Bijna alle landen in de wereld staan achter het Parijse klimaatakkoord, om klimaatverandering tegen te gaan. De CO2-uitstoot terugdringen met 95% in 2050 ten opzichte van 1990 is enorm. Grote stappen zijn nodig om de schade als gevolg van klimaatverandering te beperken en de wereld leefbaar te houden. Het is belangrijk dat energie betaalbaar en betrouwbaar blijft voor iedereen. Daar moet Nederland, en dus ook wij Zeeuwen, mee aan de slag. 

Strategie voor Zeeland

Alle regio’s, dus ook Zeeland, stellen in opdracht van het ministerie een Regionale Energiestrategie (RES) op. Met het doel om in 2050 energie- en klimaatneutraal te zijn. Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord richt een proces in om deze strategie te maken. Daarin zijn sectortafels actief die concrete doelen vaststellen per sector om broeikasgassen terug te dringen, voornamelijk CO2. In het voorjaar van 2019 gaat deze Regionale Energiestrategie naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vormt het Zeeuwse hoofdstuk in het landelijk Klimaatakkoord: Parijs op zijn Zeeuws.

Volg dit proces via zeeuwsenergieakkoord.nl